آواز «قبله عشق» آلبوم در خیال – استاد شجریان

آواز قبله عشق استاد شجریان سعدی نصیحت نشنود ور جان در این ره می‌رود برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را ...